Contact

Wij staan voor je klaar.

Contact 

Stel je vraag

  Velden met een * zijn verplicht om in te vullen

  Voorwaarden & verklaringen

   

  Artikel 1. Algemeen

  1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen, werkzaamheden en verdere overeenkomsten van Rijschool Haneman, met uitzondering van, onder voorbehoud van als en voor zover de rijschool schriftelijk anders verklaart.
  2.    In alle gevallen, waarin door de rijschool van een bepaling uit deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
  3.    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De rijschool is eerst gebonden nadat de rijschool gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
  4.    Elke opdracht, dan wel inschrijving, die door de rijschool aan de cursist is bevestigd, wordt door mij als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.
  5.    De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  Artikel 2. Verplichtingen rijschool

  De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:
  1.    de rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
  2.    de volledige tijdsduur van de les wordt benut ten bate van het rijonderricht;
  3.    de cursist voldoende gelegenheid krijgt om te oefenen in een gelijkwaardige auto als waarin ook het examen wordt afgelegd;
  4.    de aanvraag voor het rijexamen door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan de rijschool heeft voldaan;
  5.    alle noodzakelijke (bedrijf)verzekeringen aanwezig zijn;
  6.    de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding moet/zal maken.

  Artikel 3. Verplichtingen cursist

  1.    De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
  2.    De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
  3.    Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.
  4.    Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 24 uur voor de les, aan de rijschool melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt een andere afspraak voor de les gemaakt.
  5.    Een rijles die binnen 24 uur wordt afgezegd, kan volledig in rekening gebracht worden.
  6.    Voor de aanvraag van het praktijkexamen en tussentijdse toets dient de cursist de rijschool te machtigen via www.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen.
  7.    Voordat met de rijopleiding wordt begonnen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn-alcohol-en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.
  8.    De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.
  9.    Als er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool. Als de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de rijschool hiervoor niet aansprakelijk.

  Artikel 4. Betaling

  1.    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding contant te voldoen. De kosten van de leer-en lesboeken of lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en /of theorielessen dienen bij aflevering contant te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2.    De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst de lesprijs aan te passen. De cursist heeft in dat geval het recht om de les overeenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijswijziging.
  3.    Als een rijles niet contant wordt voldaan aan de instructeur, dan ontvangt de cursist een factuur. Als deze factuur niet binnen veertien dagen wordt voldaan, is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de cursist, is hij/zij een rentevergoeding ad 5% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.
  4.    Als de cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 20% van het verschuldigde bedrag.
  5.    Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
  6.    De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van al uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Ook komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.

  Artikel 5. Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets

  1.    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag gelijktijdig of voor het aanvragen aan de rijschool te worden voldaan.
  2.    Als het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan de rijschool schriftelijk is opgegeven.
  3.    De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse, door het CBR doorgevoerde prijswijzigingen van het praktijkexamen door te berekenen.

  Artikel 6. Praktijkexamen

  1.    Als het praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen schriftelijk op te geven, draagt de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
  2.    Als de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, dan zal in overleg met hem/haar een nieuwe datum worden gepland.
  3.    Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan de rijschool besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.

  Artikel 7. Beëindigen van de les overeenkomst

  1.    Indien de overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan, hebben zowel de rijschool als de cursist het recht om de les overeenkomst tussentijds te beëindigen. Als er sprake is van een al vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan de bevoegde instantie betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen en ook administratiekosten.
  2.    Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, dan kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder gehoudenheid de lesprijs van een lesuur verhoogd met de administratiekosten te vergoeden. Als het bedrag in een keer vooruitbetaald is, dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag terugbetalen verminderd met het door hem/haar betaalde examengeld plus de al genoten rijlessen en administratiekosten.
  3.    De rijschool kan de les overeenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.
  4.    De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.
  5.    Bij beëindiging van de les overeenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie van aan de rijschool betaalde examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover de rijschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan die bevoegde instantie. Slechts bij de op naam gereserveerde examens vervalt het recht op restitutie.

  Artikel 8. Vrijwaring

  De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan-of overrijden tijdens de rijles, en ook tijdens het praktijkexamen tenzij;
  De cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;
  de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt dat;
  de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.
  de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

  Artikel 9. Aansprakelijkheid

  De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de les overeenkomst.

  22 november 2021

   

  1. Het gebruik van cookies

  www.rijschoolhaneman.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smart watch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
  Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

  2. Toestemming voor het gebruik van cookies

  Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner

  3. Type cookies en hun doelstellingen

  Wij gebruiken de volgende type cookies:
  - Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is die gebruiksvriendelijker voor de bezoeker.
  - Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

  • het aantal unieke bezoekers
  • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
  • welke pagina’s gebruikers bekijken
  • hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
  • bij welke pagina bezoekers de site verlaten

  - Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals:
  welke pagina's je hebt bekeken
  hoelang je op een bepaalde pagina bent gebleven
  bij welke pagina je de site hebt verlaten

  - Social media gerelateerde cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en Instagram welke artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

  4. Cookies blokkeren en verwijderen

  Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website.
  Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via http://www.youronlinechoices.eu/nl/.

  Wees je er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.
  Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan.
  • Firefox: https://support.mozilla.orginlikb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
  • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl
  • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/nl-nl/microsoft-edge/cookies-verwijderen-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
  • Safari op smart phone: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
  • Safari op Mac: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

  5. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

  De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

  In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.rijschoolhaneman.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

  Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@rijschoolhaneman.nl . Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

  6. Slotopmerkingen

  Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

  Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@rijschoolhaneman.nl

  22 november 2021

  Veel gestelde vragen

  Niet genomen rijlessen worden altijd terug betaald.

  Ja, je bent volledig verzekerd in de lesauto.

  Bij ziek worden ben je niet je rijles kwijt. Ik hanteer 24 uur vooraf afmelden. Onverwachts ziek zijn kan een keer gebeuren. Geen afmelding is rijles kwijt.

  Geen probleem, hier gaan we aan werken en met een (TTT) tussentijds toets lossen we al heel veel op. Door een goede basis ben je al veel zelfverzekerder.

  Je kan bij mij in termijnen betalen of contant voor de start van je rijles.

  Elk nieuw termijn moet voor de start van een nieuw les binnen zijn.
  Je kan maximaal in 4 termijnen betalen.

  Rijschool Haneman heeft geen automaat in het wagenpark.

  In overleg kan veel. Maak je wensen bespreekbaar en wat jij graag wilt leren. Ik denk in oplossingen en mogelijkheden.

  Voor elke nieuwe leerling die een pakket afneemt en bij mij gaat rijden, daarvoor krijg jij zelf een les terug. Dus 3 nieuwe leerlingen is 3 lessen voor jou. Deze nieuwe leerlingen moet dan betaald hebben en jouw naam bij mij vermelden.

  In Meppel en omstreken kunnen de rijlessen genomen worden. Mijn rijlessen zullen zoveel mogelijk gegeven worden in de haal en breng methode. Immers rij je dan de volledige 60 min. Daarnaast leer jij als bijrijder ook veel.

  PlanGo App

  Als je lest bij Rijschool Haneman, ontvang je gratis de handige Leerling App! Hiermee kun je eenvoudig je eigen planning beheren, je leskaart raadplegen en de facturen bekijken. Bovendien ontvang je de avond voor je rijles een herinnering, zodat je nooit vergeet wanneer je een afspraak hebt!

  Rijschool Haneman maakt gebruik van de PlanGo Rijschoolsoftware, een gebruiksvriendelijk programma dat ons ondersteunt bij het soepel laten verlopen van de planning, administratie en communicatie. Hierdoor kunnen we meer tijd besteden aan het bieden van de beste rijopleiding voor jou!